Asukkaiden mielestä arkirutiineilla on suuri merkitys kuntoutumiseen

Haastattelimme asukkaitamme kuntoutukseen hakeutumisesta, sen onnistumiseen liittyvistä asioista sekä heidän tulevaisuuden haaveistaan. Kysely oli vapaaehtoinen ja asukas sai halutessaan vastausten kirjoittamisessa tukea ohjaajilta. Kysely tehtiin kaikissa yksiköissämme (Metsoranta, Metsomäki ja Vehkoon asunnot) tammikuun 2021 aikana. Vastauksia saimme yhteensä 15 kpl.

Asukkaat kertovat kuntoutukseen liittyviä näkemyksiään myös keskusteluissa omaohjaajien, yksiköiden esimiesten, läheisten ja lähettävän tahon kanssa. Näiden keskusteluiden sisältö kirjataan säännöllisin väliajoin asukkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Lisäksi jokaisessa yksikössä on käytössä myös palautelaatikko, johon asukas voi jättää milloin tahansa palautetta. Haastattelut olivat näin ollen yksi tapa monista saada asukkaiden ääni kuuluviin.

Vaikeista elämäntilanteista uuteen alkuun

Pääsääntöisesti asukkaiden elämäntilanne on ennen kuntoutumiseen hakeutumisesta ollut huono. On päihteidenkäyttöä, ahdistusta pelaamisesta, mielenterveyden haasteita, jotka ovat vaikeuttaneet elämänhallintaa ja itsenäisen asumisen onnistumista. Lähtötilannetta kuvattiinkin seuraavasti:

”Se oli vähän epämääräinen. Ei kauhea, muttei hyväkään”

”Jossain määrin sekava”

”Jännittynyt ja ahdistunut”

Kuntoutukseen ohjautumiseen vaikutti kaikilla haastatteluun osallistuneilla heidän hoitotahonsa: sosiaalityöntekijän, lääkärin, sairaanhoitajan tai muun ohjaajan ehdotus sekä tuki asumispaikan selvittämisessä. Vastauksista käy ilmi, että myös omalla halulla ja motivaatiolla on ollut hoitoon lähtemisessä merkityksensä.

Asukkaaksi tulemiseen liittyy aina myös kiinnittymisen ja asettumisen haasteita, jotka ovat aina yksilöllisiä. Kyselyyn vastanneiden mukaan taloksi asettumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm:

”Lämmin ruoka ja peseytymismahdollisuus”.

”Lemmikin mukaan saaminen kuntoutusjaksolle”

”Keskustelut ohjaajien kanssa ja heidän apunsa (esim. muutossa)”

”Mukavat ja ystävälliset ohjaajat ja muut asukastoverit” (näitä vastauksia oli useampia)

Arjen askareet ja keskusteluyhteys tärkeitä

Toiminnallisuudella on merkitystä kuntoutumisen prosessissa. Kaikissa yksiköissämme asukkaita ohjataan osallistumaan talossa oleviin arjen toimintoihin sen lisäksi, että heidän kuntoutumisessaan huomioidaan yksikölliset tarpeet ja toiveet. Asukkailta kysyttiin, mikä on juuri hänelle ollut tärkeintä toimintaa kuntoutuksessa ollessaan. Useimmissa vastauksissa mainittiin ulkoilu tai liikunta tai nämä yhdessä. Lisäksi talon keittiötöihin tai siivoukseen osallistuminen koettiin tärkeänä. Paikan rauhallisuus ja ohjaajien läsnäolo mainittiin myös tärkeinä seikkoina. Ohjaajien tai muiden asukkaiden kanssa keskustelut olivat myös joillekin tärkeää toimintaa. Myös ”puuhommat, puutyö ja bänditoiminta” saivat mainintoja.

Kuntoutumiseen vaikuttavina tekijöitä vastaajat mainitsivat mahdollisuuden puhua mieltä painavista asioista tai omasta sairaudestaan ohjaajien kanssa. Tärkeänä koettiin, että tähän on mahdollisuus aina, kun on tarvetta.

”Perustoiminnoista selviäminen”

”Arkirutiinit ja niiden tekeminen ja kokemus, että selviää niistä”

”Saa käydä asioilla itsenäisesti”

”Kannustava ja asiallinen kohtelu”

Pienet, suuret unelmat kantavat

Elämän merkityksellisyyden kokeminen ja omat unelmat ovat tärkeitä kaikille ihmisille. Asukkaidemme unelmissa ovat mm. omatoimisuuden lisääntyminen ja itsenäinen asuminen tai matkustaminen.  Myös terveys, niin fyysinen kuin psyykkinen ovat unelmoinnin kohteena, kuten myös ”koronan voittaminen”. Unelmissa on paljon tavalliseen elämään liittyviä asioita, kuten parisuhteen kaipuu tai työhön pääseminen.

”Ystävät ja arkinen normaali elämä”

Haluatko kuulla lisää kuntoutumispalveluistamme?
Ota yhteyttä!

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.